تماس با ما گالری اخبار پروژه ها فناوری ها خدمات محصولات درباره ما معرفی صفحه نخست
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت تارابتون می باشد
Construction Chemicals & High Technologies

ºIµTiIw ¸Ä¼º ·Hn»I¹Î » ÂÄIõÃ{ jH¼¶
لینک های مرتبط

www.apatiha.com

www.hormoztara.com

www.bie-bnd.com

www.sakhteman-e-emrooz.com
استخدام دانش فنی و فناوری های نوین مشارکت و سرمایه گذاری امور نمایندگی ها امور کارشناسان فنی امور گروه های فنی و اجرایی عضویت و گواهی ها سایر تارنما ها پروژه ها پرسش و پاسخ نمایشگاه ها و همایش ها کتب مقالات

مدیریت حفاظت بتن

 :چکيده

انجام تحقيقات ميدانی بر روی سازه های گوناگون بتونی اعم از اسکله ها, سدها, پلها, مخازن آب, تصفيه خانه های آب و فاضلاب, تيرهای بتونی, تونلها و ... در نقاط مختلف کشور به ويژه استانهای جنوبی و مشاهده مشکلات عديده ای که گاه به فساد بتن حاد انجاميده است بر وجود نقصان در امر طراحی, عمل آوری و نگهداری بتون دلالت داشته که به اعمال مديريت خاص در امر طرح, ساخت و نگهداری سازه های بتنی تأکيد می نمايد.

مقاله حاضر که با عنوان "مديريت حفاظت بتن" نگارش يافته با جمع آوری و تلخيص مسائل علمی و آئين نامه ای مرتبط با بتن و سازه های بتنی در فايلی خاص بر حفاظت سازه های بتنی در هر شکل و قامت و در جای جای کشور تأکيد دارد.

حفاظت بتن در سواحل خليج فارس با توجه به اکولوژی خاص منطقه بايستی با حوصله و دقت بيشتری صورت گيرد.


:واژه های کليدی

مديريت حفاظت بتن : اعمال کليه اصول و ضوابط علمی و آئين نامه ای که در غايت امر به دوام و پايداری سازه بتنی بيانجامد.

حفاظت : به معنای پيشگيری است. پيشگيری از بروز فساد در بتن و اعمال آن در سه مقطع طراحی, اجراء و بهره برداری ضروری است.

نگهداری : به معنی بازرسی و کنترل می باشد. مقوله نگهداری سازه ای در دنيای پيشرفته صنعتی از اهميت ويژه ای برخوردار است و با توجه به شرايط خاص کشور از بعد حادثه خيزی بذل توجه خاص به اين امر لازم است